PolandJobsdb.org

kontroler skarbowy Job Vacancy in - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Recruitment 2018

kontroler skarbowy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów April 2018 , As being the company continues to grow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów staying open to innovation in addition to new ideas this helped him be ahead in the industry. Employees of Kancelaria Prezesa Rady Ministrów have different opportunities to participate in progress programs themselves the two professionally and individually and also get direction from the leaders Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów believes the best way to develop business is to help employees grow and optimize their potential. For anyone who is interested in a career with Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, then the is your best opportunity to achieve it. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów is going to job kontroler skarbowy to have qualified candidates to get employment with the subsequent requirements.


kontroler skarbowy April 2018
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca administracyjno- biurowa z przewagą wysiłku umysłowego,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • siedziba urzędu jest budynkiem wielokondygnacyjnym nie wyposażonym w windy osobowe,
 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo (na parterze budynku),
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.
Na terenie urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.
ZAKRES ZADAŃ
Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie zasadności zwrotu podatku VAT.
Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT, w tym w zakresie realizacji obowiązków zintensyfikowanych po 1 stycznia 2018 r. w obszarze JPK_VAT.
Sporządzanie karty oceny zasadności zwrotu podatku VAT wykazywanego w deklaracjach lub korektach deklaracji składanych przez podatników.
Wydawanie postanowień w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku.
Sporządzanie wniosków w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych.
Sporządzanie, na podstawie przeprowadzonych kontroli wstępnych i czynności sprawdzających, wniosków o przeprowadzenie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Komunikatywność
Odporność na stres
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji podatkowej lub skarbowej w zakresie poboru podatków
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.) lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem : "Nabór na stanowisko kontrolera skarbowego w Urzędzie Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem "
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Etapy, metody oraz techniki naboru:
 • weryfikacja ofert pracy pod względem spełniania wymagań formalnych,
 • test wiedzy merytorycznej,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • analiza ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych dokumentami.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto – 3 016,88 zł. miesięcznie.
Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Wszystkie składane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego. Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu.
Lista kandydatów spełniających niezbędne wymaganie formalne, wraz z podaniem informacji o miejscu i czasie przeprowadzenia drugiego etapu postępowania selekcyjnego, zostanie opublikowana na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku http://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku
w zakładce OGŁOSZENIA/NABÓR, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - X piętro oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem - na parterze.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 60 20.

Boost your career path which you have within stimulating work setting. Use the important experience that you actually have plus your own desire to face the challenge to be able to be able for you to work in synergy with various other persons by across Poland. Sign up for us! No other area is actually better for achievement in comparison with at Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. For these job seekers which are eligible and fascinated to kontroler skarbowy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów April 2018 , please signup via the "Apply" button below. Solely qualified applicants will likely be processed and established to work since an employee Kancelaria Prezesa Rady Ministrów . Take advantage of this precious opportunity to gain your dream career with Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Posted at 2018-02-22 15:01 Apply
Apply Job Online x

Enter your name and your primary email address to get latest job informations from PolandJobsdb.org to your mail.

Report Job x
If you find a job that was allegedly a fraud, immediately report via this form. We are not responsible for all the information on this website. All information is automatically displayed from Third Party web service.
City Index : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z