PolandJobsdb.org

stanowisko asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych at Gdański Uniwersytet Medyczny in Gdańsk, pomorskie, Poland Job Opening 2018

stanowisko asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, pomorskie March 2018 -- As being the company continues to grow, Gdański Uniwersytet Medyczny becoming open to innovation and new ideas that helped him keep ahead in the industry. Employees of Gdański Uniwersytet Medyczny have numerous opportunities to participate in progress programs themselves the two professionally and personally and also get guidance from the leaders Gdański Uniwersytet Medyczny. Gdański Uniwersytet Medyczny believes that this best way to develop enterprise is to help workers grow and optimize their potential. When you are interested in a career along with Gdański Uniwersytet Medyczny, then the is your best possible opportunity to achieve it. Gdański Uniwersytet Medyczny is likely to career stanowisko asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych Gdańsk, pomorskie to get qualified candidates to get employment with the subsequent requirements.


stanowisko asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych March 2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, pomorskie

Dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo- dydaktycznych - nauczyciela akademickiego w
pełnym wymiarze czasu pracy Klinika Chorób Zakaźnych
(zatrudnienie na czas określony) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn.zm.) tj. 1)mają pełną zdolność do czynności prawnych, 2)nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 3)nie zostały ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 (tj. karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony) 4)korzystają z pełni praw publicznych oraz spełniają wymagania w odniesieniu do stanowiska asystenta w grupie pracowników naukowo- dydaktycznych:
 posiadają tytuł zawodowy lekarza i stałe prawo wykonywania zawodu
 posiadają specjalizację z chorób wewnętrznych lub neurologii, deklarują gotowość do specjalizowania się w zakresie chorób zakaźnych
 dobrze znają język angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 oświadczają, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
Kandydaci zgłaszający udział w konkursie winni złożyć w Dziale Kadr i Płac Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a pok. 307 (tel. 48-58-349-10-12, 48-58-349-11-07) następujące dokumenty:
 pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu,
 kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 informację o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych,
 wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
 dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,wraz z suplementem,
 zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów,
 osoby posiadające stopień naukowy doktora - dyplom poświadczający posiadanie tego stopnia naukowego,
 stałe prawo wykonywania zawodu,
 w przypadku posiadania opiekuna naukowego, jego opinię o predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego oraz informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora - (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia)
 oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 2,3,4i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Rekrutacja na stanowisko asystenta dokonywana jest w oparciu o średnią ocen zaangażowanie w pracę kół naukowych w czasie studiów, brany jest pod uwagę dotychczasowy dorobek naukowy, uczestnictwo w studiach doktoranckich, znajomość języków obcych oraz doświadczenie zawodowe. Termin składania dokumentów – do dnia 31.01.2018r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - do dwóch miesięcy od dnia upływu terminu przyjmowania dokumentów. Gdański Uniwersytet Medyczny - mieszkań nie zapewnia. Dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Maria Dudziak, profesor nadzwyczajny
The Dean of the Medical Faculty Medical University of Gdansk hereby opens a competition for the position of assistant lecturer - a research and didactic university employee– a full time academic teacher - Clinic of Infectious Diseases (a fixed term employment contract) The competition may be entered by candidates who meet the requirements stipulated in Art. 109 of the Act of 2005, July 27, the Law on Higher Education (Journal of Laws No. 164, item 1365 as amended), and in particular:
1. have full legal capacity, 2. have not been sentenced by any legally binding decision for intentional offence, 3. have not received any disciplinary penalty specified in Art. 140 Item 1 Point 4 (i.e. the penalty of being
deprived of the right to practise the profession of academic teacher either permanently or temporarily), 4. enjoy full civil rights,
and meet the requirements for the position in particular:
 hold the title of M.D. and an irrevocable licence of practising the profession
 advisable to hold a degree of doctor of physician
 hold a specialty in internal diseases or neurology, declare wiligness to specialize in the field of infectious diseases
 their command of English is sufficient to conduct classes
 have excellent command of the Polish language,
 candidate's statement to the effect that when qualified for employment through this competition, the Medical University of Gdansk will be his or her primary place of work as defined by the Law.
Candidates entering the competition must submit the following documents to the Human Resources and Financial Department, Medical University of Gdansk , ul. M. Sklodowskiej-Curie 3a Room 307(tel. 48-58-349-10-12, 48-58-349-11-07):
 a written statement about entering into the competition ,
 personal questionnaire,
 nformation on candidate's work achievements so far,
 the list of publications and the information about point classification (Impact Factor and the scores from the Polish Ministry of Science and Higher Education, the number of citations), the magazines that have published candidate's scientific papers or articles,
 diploma stating the professional titles the candidate has earned (along with the supplement),
 document issued by Dean's Office of university the candidate graduated from, with the record of grades the candidate obtained in his or her studies,
 PhD diploma, if the candidate has earned the degree,
 have a currently valid licence,
 when under supervision of scientific mentor, present his opinion on the candidate's predisposition to the profession of academic teacher, and information about candidate's chances of obtaining a PhD degree (if the degree has not been earned yet),
 copies of the former employment records and certificate of current employment,
 candidate's statement on his satisfying the requirements quoted in Art. 109, item 1 points 2,3,4,5 of the Law on Higher Education,
 candidate's statement to the effect that when qualified for employment through this competition, the Medical University of Gdansk will be his or her primary place of work as defined by the Law,
 candidate's consent to the processing their personal information.
Selection of candidatesfor the post of anassistantisbased on theiraveragegrade as well as membership and involvement in the activity of scientificorganisationsduringstudies. The candidate’sacademicachievements, participation in Ph.D. studies, knowledge of foreignlanguages and professionalexperiencearealsotakenintoconsideration.
The deadline for the submission of documents is 2018, January 31 The possible date of settling the competition – within two months z after the closing date for document submission. The Medical University of Gdansk will not secure any accommodations. Dean of Faculty of Medicine Maria Dudziak, M.D., Ph.D.

Career seekers expected to be able to always be wary associated with any kind of scams on behalf of Gdański Uniwersytet Medyczny. Dialing recruitment procedure for new Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, pomorskie March 2018 be practiced only through a recognized email Gdański Uniwersytet Medyczny. Send your job application, even though not openly rear a job since you desire. We all would appreciate any kind of comments or strategies so we can provide considerably better providers and provide facts article fuller career make it considerably more beneficial. We are generally always seeking the actual best talent. I would like to show some gratitude to your visit upon this web site.

Posted at 2018-01-23 8:42 Apply Direction
Apply Job Online x

Enter your name and your primary email address to get latest job informations from PolandJobsdb.org to your mail.

Report Job x
If you find a job that was allegedly a fraud, immediately report via this form. We are not responsible for all the information on this website. All information is automatically displayed from Third Party web service.

Related Postings

Mechanik

Manpower Koło 2018-02-20 7:33

Wykształcenia min. średniego/zawodowego w zakresie mechaniki. Od kandydatów oczekujemy:. Możliwość rozwoju i awansu w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku...

Pracownik produkcji

Manpower Koło 2018-02-20 7:31

Ustawianie i obsługa maszyn. Kontrola jakości półproduktów i gotowych produktów....

KOSMETOLOG KOSMETYCZKA

Konin 2018-02-21 5:42

Aktywna sprzedaż kosmetyków detalicznych oraz obsługa. Aktywne uczestnictwo w planowaniu rozwoju salonu,. Klienta zgodnie ze standardami firmy....

pracownik gospodarczy

,,DREW-HOLZ'' KRZYSZTOF TRZUSŁO Krzymów 2018-02-20 19:21

Krótki opis działalności gospodarczej:. Osobiście, telefon, Godziny :. Warunki pracy i płacy....

Kasjer-Sprzedawca - Krzymów

Dino Polska S.A. Krzymów 2018-02-21 5:20

Możliwość rozwoju zawodowego, większość naszej kadry kierowniczej wywodzi się z awansów wewnętrznych. To polska dynamicznie rozwijająca się sieć marketów...

Automatyk

Manpower Koło 2018-02-20 19:33

Możliwość rozwoju w strukturach firmy. Wykształcenie wyższe w zakresie automatyki. Stabilne zatrudnienie zawierane w oparciu o umowę o pracę....

Pracownik produkcji (k/m) – Zakłady drobiarskie

Concept Plus Sp. z o.o. Koło 2018-02-20 17:51

Kontrola jakości Czego oczekujemy od Ciebie, jeśli się zdecydujesz:. Umiejętności pracy w zespole. Pakowanie i przepakowywanie produktów drobiarskich....

Mechanik sprzętu budowlanego i ogrodowego

KUBACKI KRZYSZTOF F.H.U. "BUDOWLANIEC" Konin 2018-02-21 19:27

Krótki opis działalności gospodarczej:. Od kandydata oczekujemy kwalifikacji z zakresu napraw maszyn budowlanych (np. Osobiście, telefon, e-mail....

HR Business Partner

Bigram Konin 2018-02-20 6:26

Opracowywanie procedur i programów służących zwiększeniu efektywności w obszarze, motywacji i rozwoju pracowników, szkoleń, rekrutacji, employer branding itp....

Zaopatrzeniowiec

Koło 2018-02-20 19:19

Krótki opis działalności gospodarczej:. Cv, oferta pracy dla osoby do 30 roku życia - art. Warunki pracy i płacy....

SPRZEDAWCA DZIAŁU OBUWIA

Go Sport Koło 2018-02-20 20:39

SPRZEDAWCA DZIAŁU OBUWIA. Prywatną opiekę medyczną,. Obecnie do naszego sklepu w C.H. Janki w Raszynie koło Warszawy poszukujemy osób zainteresowanych pracą na...

Praca w Komorowie - Komorów - Dorywczo

Komorów 2018-02-20 19:31

Pomoc w domu + opieka nad dziećmi. Ewentualnie dowożenie do szkoły w Warszawie.Wynagrodzenie do zł/hDzieci: 2; Obowiązki: Wyjścia do miasta, Porządki, Zakupy,...

Doradca Klienta

Media Expert Koło 2018-02-20 7:00

Uwielbia rozmawiać z ludźmi i obsługa klienta to dla Ciebie przyjemność. Pomoc i opiekę naszej fundacji ,,Włącz się” dla Ciebie i Twoich bliskich....

Doradca techniczno-handlowy

AP Vector Sp. z o.o. Sp. K. Konin 2018-02-21 2:38

Doradca techniczno-handlowy Obowiązki Pozyskiwanie i budowanie trwałych relacji biznesowych z nowymi klientami na rynku polskimSprzedaż rozwiązań dla firm...

Mobilny Doradca Klienta - Benefitia

Benefitia Konin 2018-02-21 2:40

Profesjonalna obsługa klientów na podległym tereniesprzedaż produktów finansowychaktywne pozyskiwanie klientówrealizacja wyznaczonych planów...

Doradca ds. Sprzedaży i Usług

Media Expert Koło 2018-02-20 7:00

Od kandydatów oczekujemy:. Pomoc i opiekę naszej fundacji ,,Włącz się” dla Ciebie i Twoich bliskich. Co możesz zyskać pracując u nas:....

Specjalista ds. transkrypcji z j. niemieckim LUB j. francuskim

Manpower Konin 2018-02-20 7:31

Francuski w mowie oraz w piśmie i chcesz używać go w pracy (poziom min. C1),. Możliwość rozwoju w strukturach firmy,....

Sprzedawca Działu Tekstylia

Go Sport Koło 2018-02-21 2:40

Sprzedawca Działu Tekstylia. Prywatną opiekę medyczną,. Obecnie do naszego sklepu w C.H. Janki w Raszynie koło Warszawy poszukujemy osób zainteresowanych pracą...

Kucharz

Daniszew 2018-02-20 19:19

Krótki opis działalności gospodarczej:. Giełda Pracy w dniu 28.02.2018 o godz. Warunki pracy i płacy....

Kierowca auta dostawczego, pomocnik prac fizycznych

Józefowo 2018-02-20 19:24

Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Zobacz na mapie Józefowo, powiat: nowotomyski, woj: wielkopolskie Zobacz na mapie Zakres obowiązków : Kierowca auta...

City Index : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z